Celkem 0 položek
0 Kč

Sutter Stura Presto Con Candeggina 1 l - Čistící gel na odpady

Stura Presto je vysoce účinný gel na čištění odpadů a odtoků v umyvadlech , sprchách, vanách a toaletách. Nepoškozuje trubky a to ani plastové, funguje už po 5 minutách po aplikaci.

Kód: 2090
Dostupnost: Skladem     info
   
 
ks
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Stura Presto je vysoce účinný gel na čištění odpadů a odtoků v umyvadlech , sprchách, vanách a toaletách. Nepoškozuje trubky a to ani plastové, funguje už po 5 minutách po aplikaci. Je vhodný i na použití ve stojatých vodách. Účinně odstraňuje nepříjemné pachy a ničí bakterie .

POUŽITÍ : Víčko pevně zatlačte dolů a odšroubujte. Do ucpaného odpadu/odtoku nalijte 500 ml (polovina obsahu) , a to i v případě stojaté vody. Nechte působit alespoň 5 minut. U odolných blokád nechte působit 12 hodin a pusťte velké množství horké vody. TÝDENNÍ ÚDRŽBA: nalijte 250 ml (čtvrtina lahvičky), abyste udrželi odtok čistý a zabránili ucpání a nepříjemnému zápachu.

 

STURA PRESTO - ČISTÍCÍ GEL NA ODPADY Bezpečností upozornění : Může být korozivní pro kovy . Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí . Vysoce toxický pro vodní organismy , s dlouhodobým účinkem .Je-li nutná lékařská pomoc mějte při ruce obal výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí . Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi . Používejte ochranné rukavice / ochranné oděvy / ochranné brýle nebo štít .

Při požití : vypláchněte ústa. Vyvolávejte zvracení. Při styku s kůží : veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte . Oplachujte kůži vodou nebo osprchujte. Při vdechnutí : přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání . Při zasažení očí : několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování . Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře . Skladujte uzamčené . Odstraňte obal dle místních předpisů . Obsahuje : Alkyldimethylamin oxid , Chlornan sodný , Hydroxid sodný .

//rychlydotaz
//video